9. Kyu (Weißgelbgurt)

Weißgelbgurt

Kihon Renshu

9. Shomen Tsuki
13. Mae Geri
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
18. Chudan Uchi Otoshi
29. Chudan Uke
31. Gedan Tsuki

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen

8. Kyu (Gelbgurt)

Gelbgurt

Kihon Renshu

9. Shomen Tsuki
13. Mae Geri
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
18. Chudan Uchi Otoshi
26a. Soto Uke
29. Chudan Uke
31. Gedan Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
14. Shuto Uchi
20. Yoko Geri
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
14. Oi Tsuki

Ippon Kumite

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung

7. Kyu (Orangegurt)

Orangegurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
19. Yoko Geri No Undo
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu

9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
18. Chudan Uchi Otoshi
20. Yoko Geri
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
26a. Soto Uke
29. Chudan Uke
31. Gedan Tsuki
17. Ushiro Tsuki
21. Yoko Uraken
26. Ashi Sukui
27. Ashi Barai

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
14. Oi Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri

Ippon Kumite

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki

Kata

Fukyugata Ich

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen

6. Kyu (Grüngurt)

Grüngurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
29. Chudan Uke
31. Gedan Tsuki
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu
24. Mawashi Geri
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
17. Tobi Komi Yoko Geri

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichens

5. Kyu (Blaugurt)

Blaugurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
24. Mawashi Geri
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
29. Chudan Uke
31. Gedan Tsuki
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu
25. Ushiro Geri
30. Shuto Uke

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
17. Tobi Komi Yoko Geri
11. Chudan Uke, Uraken
20. Mae Geri, Kake Uke

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
9. Nagashi Uke, Mawashi Geri
11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi
23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni
Seisan

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichens
Geschichte des Seibukan

4. Kyu (Violettgurt)

Violettgurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
24. Mawashi Geri
25. Ushiro Geri
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
29. Chudan Uke
30. Shuto Uke
31. Gedan Tsuki
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu
28. Yonkai Uchi
32. Uke Kogeki (Ryote Uke, Chudan Tsuki)

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
11. Chudan Uke, Uraken
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
17. Tobi Komi Yoko Geri
20. Mae Geri, Kake Uke
9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken, Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Shuto Uke, Neko Dachi

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
9. Nagashi Uke, Mawashi Geri
11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki
7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki
18. Shuto Uke, Hiji Uchi

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni
Seisan
Ananku

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichens
Geschichte des Seibukan

3. Kyu (Braungurt)

Braungurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
24. Mawashi Geri
25. Ushiro Geri
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
28. Yonkai Uchi
29. Chudan Uke
30. Shuto Uke
31. Gedan Tsuki
32. Uke Kogeki (Ryote Uke, Chudan Tsuki)
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken, Gedan Barai, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
11. Chudan Uke Uraken
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
17. Tobi Komi Yoko Geri
20. Mae Geri, Kake Uke
23. Shuto Uke, Neko Dachi
13. Mae Geri, Renzoku Tsuki
18. Mawashi Yoko Geri, Ushiro Geri

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki
9. Nagashi Uke, Mawashi Geri
11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi
18. Shuto Uke, Hiji Uchi
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki
4. Jodan Uke, Hiji Uchi, Mawashi Hiji Uchi
13. Juji Uke, Hiza Uchi

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni
Seisan
Ananku
Wansu

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichens
Geschichte des Seibukan
1 x Kampfrichterlehrgang (SRS) ab 18 Jahre

2. Kyu (Braungurt)

Braungurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
24. Mawashi Geri
25. Ushiro Geri
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
28. Yonkai Uchi
29. Chudan Uke
30. Shuto Uke
31. Gedan Tsuki
32. Uke Kogeki (Ryote Uke, Chudan Tsuki)
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken, Gedan Barai, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
11. Chudan Uke Uraken
13. Mae Geri, Renzoku Tsuki
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
17. Tobi Komi, Yoko Geri
18. Mawashi Yoko Geri, Ushiro Geri
20. Mae Geri, Kake Uke
23. Shuto Uke, Neko Dachi
12. Ashi Barai
24. Mikasuki Geri, Yoko Geri

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
4. Jodan Uke, Hiji Uchi, Mawashi Hichi Uchi
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki
9. Nagashi Uke, Mawashi Geri
11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi
13. Juji Uke, Hiza Uchi
18. Shuto Uke, Hiji Uchi
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki
5. Ryote Soto Uke, Chudan Tsuki
17. Shuto Uke, Ude Osae, Uraken

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni
Seisan
Ananku
Wansu
Passai

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichen
Geschichte des Seibukan, Geschichte des Shorin Ryu Karate
2 x Kampfrichterlehrgang (SRS) ab 18 Jahre

1. Kyu (Braungurt)

Braungurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
24. Mawashi Geri
25. Ushiro Geri
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
28. Yonkai Uchi
29. Chudan Uke
30. Shuto Uke
31. Gedan Tsuki
32. Uke Kogeki (Ryote Uke, Chudan Tsuki)
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken, Gedan Barai, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
11. Chudan Uke Uraken
12. Ashi Barai
13. Mae Geri, Renzoku Tsuki
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
17. Tobi Komi, Yoko Geri
18. Mawashi Yoko Geri, Ushiro Geri
20. Mae Geri, Kake Uke
23. Shuto Uke, Neko Dachi
24. Mikasuki Geri, Yoko Geri
16. Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri
19. Gyaku Tsuki, Yoko Geri, Renzoku Tsuki

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
4. Jodan Uke, Hiji Uchi, Mawashi Hiji Uchi
5. Ryote Soto Uke, Chudan Tsuki
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki
9. Nagashi Uke, Mawashi Geri
11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi
13. Juji Uke, Hiza Uchi
17. Shuto Uke, Ude Osae, Uraken
18. Shuto Uke, Hiji Uchi
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki
14. Ryote Kake Uke, Ude Gatame
16. Kake Uke, Mae Geri
19. Hirate Uke, Chudan Tsuki

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni
Seisan
Ananku
Wansu
Passai
Nai Han Chi Shodan
Pinan Shodan

Theorie

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichen
Geschichte des Seibukan, Geschichte des Shorin Ryu Karate
3 x Kampfrichterlehrgang (SRS) ab 18 Jahre

1. Dan (Schwarzgurt)

Schwarzgurt

Kihon Renshu

1. Kata No Hogushi
2. Koshi No Kaiten
3. Kushin No Undo
4. Hiza No Kaiten
5. Koshi No Undo
6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse
7. Kobushi No Ude Tate Fuse
8. Kushin No Hogushi
9. Shomen Tsuki
10. Renzoku Chudan Tsuki
11. Mae Geri No Undo
12. Hiza Age No Undo
13. Mae Geri
14. Shuto Uchi
15. Gyaku Tsuki
16. Jodan Uke
17. Ushiro Tsuki
18. Chudan Uchi Otoshi
19. Yoko Geri No Undo
20. Yoko Geri
21. Yoko Uraken
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Yoko Tsuki
24. Mawashi Geri
25. Ushiro Geri
26. Ashi Sukui
26a. Soto Uke
27. Ashi Barai
27a. Hasami Uchi
28. Yonkai Uchi
29. Chudan Uke
30. Shuto Uke
31. Gedan Tsuki
32. Uke Kogeki
33. Ashi Uke
34. Renzoku Tsuki Geri
35. Fukin No Undo
36. Kubi No Undo
37. Shin Kokyu

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki
4. Chudan Uke, Chudan Tsuki
5. Gedan Barai, Chudan Tsuki
6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki
7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki
8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki
9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken, Gedan Barai, Chudan Tsuki
10. Sankai Tsuki
11. Chudan Uke Uraken
12. Ashi Barai
13. Mae Geri, Renzoku Tsuki
14. Oi Tsuki
15. Fumikomi Yoko Geri
16. Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri
17. Tobi Komi, Yoko Geri
18. Mawashi Yoko Geri, Ushiro Geri
19. Gyaku Tsuki, Yoko Geri, Renzoku Tsuki
20. Mae Geri, Kake Uke
23. Shuto Uke, Neko Dachi
24. Mikasuki Geri, Yoko Geri
1. Shiko Dachi
2. Zenkutsu Dachi
21. Uke No Renshu
22. Neko Dachi
25. Taisabaki
26. Kinniku Gatame

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki
2. Jodan Uke, Chudan Tsuki
3. Ryote Uke, Uraken
4. Jodan Uke, Hiji Uchi, Mawashi Hiji Uchi
5. Ryote Soto Uke, Chudan Tsuki
6. Nagashi Uke, Yoko Geri
7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki
9. Nagashi Uke, Mawashi Geri
11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi
13. Juji Uke, Hiza Uchi
14. Ryote Kake Uke, Ude Gatame
16. Kake Uke, Mae Geri
17. Shuto Uke, Ude Osae, Uraken
18. Shuto Uke, Hiji Uchi
19. Hirate Uke, Chudan Tsuki
20. Shuto Uke, Chudan Tsuki
21. Chudan Uke, Chudan Tsuki
22. Gedan Barai, Chudan Tsuki
23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki
8. Nagashi Uke, Kin Uchi
10. Juji Uke, Tekubi Gatame
12. Juji Osae Uke, Uraken
15. Juji Jodan Uke, Ude Gatame

Jiyu Kumite

(Freikampf)

Kata

Fukyugata Ich
Fukyugata Ni
Seisan
Ananku
Wansu
Passai
Nai Han Chi Shodan
Pinan Shodan
Nai Han Chi Nidan
Pinan Nidan
Gojushiho

Gezeigt werden müssen 5 Katas (4 x Auswahl Prüfer, 1 x Auswahl Prüfling)

Theorie (schriftlich)

Stellungen und Techniken der Übungen, Begrüßung, Aufwärmübungen, Erklärung des Abzeichen
Geschichte des Karate allgemein, Geschichte des Seibukan, Geschichte des Shorin Ryu Karate
Turnierordnung
5 x Kampfrichterlehrgangsbescheinigung (4 x SRS und 1x LVB)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.